Biến

Biến là một ô nhớ trong bộ nhớ chính giúp biểu diễn thông tin thực tế trong chương trình.

 

Khai báo biến 

Đối với tất cả các ngôn ngữ lập trình thì biến  được sử dụng để lưu trữ thông tin tạm thời , phục vụ cho việc tính toán lưu trữ trong khoảng thời gian nhất định .

Trong PHP thì biến cũng được sử dụng để lưu trữ thông tin. giá trị được lưu trữ có thể là chuỗi , số , mảng …

Khi một biến được định nghĩa nó có thể được dùng đi dùng lại nhiều lần trong kịch bản mà bạn định nghĩa .

    Trong PHP khi bạn định nghĩa một biến, bạn chỉ viejc thêm kí tự $ đằng trước tên biến.

 

 Ví dụ :

    <?php
             $ten_bien = gia_tri;
      ?>

 

Trong ví dụ dưới đây, mô tả việc dùng biến để lưu một biến và lưu chuỗi đó ra màn hình.

 

<html >
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>itshare24h.com - Chia sẻ kiến thức lập trình </title>
</head>
<body>
  <?php
   $phuong_cham = "itshare24h.com - Chia sẻ kiến thức lập trình";
   echo $phuong_cham;
  ?>
</body>
</html>

 

Vậy với ví  dụ này bạn đã gán cho biến  $phuong_cham một chuỗi là  “itshare24h.com – Chia sẻ kiến thức lập trình” .và in chuỗi đó ra màn hình .

 

Khai báo hằng số

Về cơ bản thì hằng số nó cũng chính là biến tuy nhiên giá trị của hằng số chỉ được cấp một lần duy nhất mà không thể thay đổi .

Để định nghĩa một hằng số ta sử dụng hàm define() của PHP

 

Ví dụ :

     <?php
           define( “ten_hang”, ” Gia_tri”);
      ?>

 

Để in ra màn hình giá trị của hằng số đã khai báo ta sử dụng cú pháp  sau

     <?php
         define(“ten_hang”, ”Gia_tri”);
         echo constant(“ten_hang”);
     ?>   

 

Đối với hằng đã được khai báo chúng ta dùng tên hằng mỗi khi sử dụng.
Ví dụ tính diện tích và chu vi của hình tròn với bán kính r=10

 

<?php
define(“PI”, 3.14) ; //Khai báo hằng số PI
$r = 10 ;
$s = PI * pow($r, 2) ; // pow(số , lũy thừa)
$p = 2 * PI * $r ;
?>

 

Biến kiểu chuỗi trong PHP

Trong lập trình web với PHP chúng ta sẽ thao tác rất nhiều dữ liệu kiểu chuỗi . Trong PHP một biến kiểu chuỗi được sử dụng để chứa các kí tự 

 

Ví dụ : Khai báo một biến có tên là $chuoi chứa chuỗi sau : “itshere24h.com – Chiser kiến thức lập trình” và sau đó in chuỗi đó ra màn hình .

               <?php
                       $chuoi = “ itshere24h.com – Chia sẻ kiến thức lập trình”;
                       echo $chuoi;
               ?>

 

Kết quả in ra màn hình là : itshere24h.com – Chia sẻ kiến thức lập trình

 

 

Ghép chuỗi 

muốn ghép chuỗi với nhau ta sử dụng toán tử  “.”

Ví dụ 

 <?php
  $website = “itshare24h.com”;
  $text = “Chia sẻ kiến thức lập trình”;
  echo $website . “ – “ . $text;
 ?>

 Kết quả của ví dụ ghép chuỗi trên  in ra màn hình là : itshere24h.com – Chia sẻ kiến thức lập trình

 

Hàm strlen()

Hàm strlen() và mb_strlen() đều là hàm đếm số ký tự trong chuỗi. Nhưng hàm mb_strlen() dùng trong trường hợp chuỗi kí tự được mã hoá kiểu ‘UTF-8’ hoặc bất kì kiểu mã hoá nào khác

Hàm strlen() được sử dụng để tính toán chiều dài của chuỗi . Gía trị trả về là một số nghuyên.

 

Ví dụ :

<?php
 $website = “www.itshare24h.com”;
 echo strlen($website);
?>

Kết quả chiều dài của chuỗi  là 18

 

Ví dụ :

<?php

echo mb_strlen(‘tự học php’, ‘UTF-8’);

?>

      Kết quả là 10

 hư vậy hàm mb_strlen() đã đếm chuẩn các ký tự được mã hoá UTF-8

 

Hàm strpos()

Hàm tìm kiếm vị trí của một ký tự, một chuỗi con trong một chuỗi. Giá trị trả về là số nguyên (Vị trí
xuấ thiện chuỗi con trang chuỗi mẫu).

 

Ví dụ :

<?php
 $mau = “www.itshare24h.com”;
 $tim = “com”;
 echo strpos($mau,$tim);
?>

Vậy kết quả của chuỗi com nằm ở vị trí thứ 16 của chuỗi kí tự .

ĐỂ LẠI PHẢN HỒI CỦA BẠN TẠI ĐÂY

Phản hồi về bài viết này

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY


*