Phần này sẽ giới thiệu các bạn một số file khi bạn biên dịch chương trình ngoại trừ csc.exe. Trước tiên ta nên xác định loại file bạn muốn tạo theo bảng sau:

 

Option

Output

/t:exe

Ứng dụng console mặc định

/t:library

Lớp thư viện với manifest

/t:module

Thành phần không có manifest

/t:winexe

Một của sổ ứng dụngThí dụ:
namespace Wrox.ProCSharp.Basics
{
  public class MathLib
  {
   public int Add(int x, int y)
   {
     return x + y;
   }
  }
}

Chúng ta biên dịch file C# sau thành .NET DLL sử dụng câu lệnh sau:

csc /t:library MathLibrary.cs 
 
using System;

namespace Wrox.ProCSharp.Basics
{
  class Client
  {
   public static void Main()
   {
     MathLib mathObj = new MathLib();
     Console.WriteLine(mathObj.Add(7,8));
   }
  }
}

biên dịch chương trình
csc MathClient.cs /r:MathLibrary.dll
kết quả là 15

ĐỂ LẠI PHẢN HỒI CỦA BẠN TẠI ĐÂY

Phản hồi về bài viết này

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY


*