Học PHP

Nếu bạn cần làm một ứng dụng web có liên quan đến việc chuyển đổi chữ số thành các kí tự như ” 123 ” thành “ một trăm hai mươi ba ” thì không nên bỏ qua bài viết này, vì mình có đoạn code giúp bạn làm điều đó.
Các bạn tham khảo đoạn code sau :

<?php
function convert_number_to_words($number) {
 
$hyphen      = ' ';
$conjunction = '  ';
$separator   = ' ';
$negative    = 'âm ';
$decimal     = ' phẩy ';
$dictionary  = array(
0                   => 'Không',
1                   => 'Một',
2                   => 'Hai',
3                   => 'Ba',
4                   => 'Bốn',
5                   => 'Năm',
6                   => 'Sáu',
7                   => 'Bảy',
8                   => 'Tám',
9                   => 'Chín',
10                  => 'Mười',
11                  => 'Mười một',
12                  => 'Mười hai',
13                  => 'Mười ba',
14                  => 'Mười bốn',
15                  => 'Mười năm',
16                  => 'Mười sáu',
17                  => 'Mười bảy',
18                  => 'Mười tám',
19                  => 'Mười chín',
20                  => 'Hai mươi',
30                  => 'Ba mươi',
40                  => 'Bốn mươi',
50                  => 'Năm mươi',
60                  => 'Sáu mươi',
70                  => 'Bảy mươi',
80                  => 'Tám mươi',
90                  => 'Chín mươi',
100                 => 'trăm',
1000                => 'ngàn',
1000000             => 'triệu',
1000000000          => 'tỷ',
1000000000000       => 'nghìn tỷ',
1000000000000000    => 'ngàn triệu triệu',
1000000000000000000 => 'tỷ tỷ'
);
 
if (!is_numeric($number)) {
return false;
}
 
if (($number >= 0 && (int) $number < 0) || (int) $number < 0 - PHP_INT_MAX) {
// overflow
trigger_error(
'convert_number_to_words only accepts numbers between -' . PHP_INT_MAX . ' and ' . PHP_INT_MAX,
E_USER_WARNING
);
return false;
}
 
if ($number < 0) {
return $negative . convert_number_to_words(abs($number));
}
 
$string = $fraction = null;
 
if (strpos($number, '.') !== false) {
list($number, $fraction) = explode('.', $number);
}
 
switch (true) {
case $number < 21:
$string = $dictionary[$number];
break;
case $number < 100:
$tens   = ((int) ($number / 10)) * 10;
$units  = $number % 10;
$string = $dictionary[$tens];
if ($units) {
$string .= $hyphen . $dictionary[$units];
}
break;
case $number < 1000:
$hundreds  = $number / 100;
$remainder = $number % 100;
$string = $dictionary[$hundreds] . ' ' . $dictionary[100];
if ($remainder) {
$string .= $conjunction . convert_number_to_words($remainder);
}
break;
default:
$baseUnit = pow(1000, floor(log($number, 1000)));
$numBaseUnits = (int) ($number / $baseUnit);
$remainder = $number % $baseUnit;
$string = convert_number_to_words($numBaseUnits) . ' ' . $dictionary[$baseUnit];
if ($remainder) {
$string .= $remainder < 100 ? $conjunction : $separator;
$string .= convert_number_to_words($remainder);
}
break;
}
 
if (null !== $fraction && is_numeric($fraction)) {
$string .= $decimal;
$words = array();
foreach (str_split((string) $fraction) as $number) {
$words[] = $dictionary[$number];
}
$string .= implode(' ', $words);
}
 
return $string;
}
?>

Để sử dụng hàm trên mỗi khi bạn muốn chuyển đổi số nào thì các bạn dùng như sau :

echo'<b>'.convert_number_to_words($number).'</b>';

Trong đó $number là số cần chuyển đổi. Chúc các bạn thành công !

ĐỂ LẠI PHẢN HỒI CỦA BẠN TẠI ĐÂY

Phản hồi về bài viết này

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY


*