Kiểu Dictionary trong C# cách sử tương tự với hashmap, tức là làm việc dựa trên keyvalue. Các phần tử trong Dictionarykey là duy nhất, tức là không tồn tại 2 phần tử nào có cùng key. Dictionary dựa vào key để xác định value tương ứng.

Cách khai báo

KeyValue có thể thuộc bất kỳ kiểu dữ liệu nào, từ kiểu dữ liệu cơ bản đến những class tự tạo.

Ví dụ chúng ta cần khai báo một Dictionarykey thuộc kiểu Stringvalue thuộc kiểu int:

Thêm phần tử

Trong Dictionary, các phần tử được thêm vào theo cặp giá trị <key, value>:

Chú ý: khi thêm 2 phần tử có trùng key thì lập tức có exception trả về.

Duyệt phần tử

Cách đơn giản nhất để duyệt qua các phần tử trong Dictionary là dùng foreach:

Truy xuất phần tử trong Dictionary: myDictionary[key]

Xác định Dictionary có chứa một phần tử nào đó

Mỗi phần tử trong Dictionary có kiểu:

Theo cả cặp giá trị <key, value>:

Theo key:

Theo value:

Tìm value theo key:

Một số method khác

Đếm số phần tử:

Xóa phần tử theo key:

Xóa tất cả phần tử trong Dictionary:

Post Views: 1,232

Share this:

Related

ĐỂ LẠI PHẢN HỒI CỦA BẠN TẠI ĐÂY

Phản hồi về bài viết này

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY


*