Học PHP

Qua bài viết này bạn có thể tạo trang upload nhiều file cùng 1 lúc, Sử dụng Mảng là chìa khóa của vấn đề, Chúng ta sẽ tiến hành các bước sau đây :

Bước 1 : Tạo file multiple_upload.php

Các bạn copy đoạn code sau và past vào file này

<br>
<table width="500" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="1" bgcolor="#CCCCCC"><br>
<tr><br>
<form action="multiple_upload_ac.php" method="post" enctype="multipart/form-data" name="form1" id="form1"><br>
<td><br>
<table width="100%" border="0" cellpadding="3" cellspacing="1" bgcolor="#FFFFFF"><br>
<tr><br>
<td><strong>multiple Files Upload </strong></td><br>
</tr><br>
<tr><br>
<td>Select file <br>
<input name="ufile[]" type="file" id="ufile[]" size="50" /></td><br>
</tr><br>
<tr><br>
<td>Select file<br>
<input name="ufile[]" type="file" id="ufile[]" size="50" /></td><br>
</tr><br>
<tr><br>
<td>Select file<br>
<input name="ufile[]" type="file" id="ufile[]" size="50" /></td><br>
</tr><br>
<tr><br>
<td align="center"><input type="submit" name="Submit" value="Upload" /></td><br>
</tr><br>
</table><br>
</td><br>
</form><br>
</tr><br>
</table></p>

Bước 2 : Tạo file multiple_upload_ac.php

<p><?php<br>
// ấn định nơi sẽ lưu trữ file <br>
//trong ví dụ này chúng ta lưu trữ tại folder upload <br>
//$HTTP_POST_FILES['ufile']['name']; = tên file upload <br>
$path1= "upload/".$HTTP_POST_FILES['ufile']['name'][0];<br>
$path2= "upload/".$HTTP_POST_FILES['ufile']['name'][1];<br>
$path3= "upload/".$HTTP_POST_FILES['ufile']['name'][2];</p>
<p>//copy file tới nơi bạn muốn lưu trữ file <br>
copy($HTTP_POST_FILES['ufile']['tmp_name'][0], $path1);<br>
copy($HTTP_POST_FILES['ufile']['tmp_name'][1], $path2);<br>
copy($HTTP_POST_FILES['ufile']['tmp_name'][2], $path3);<br>
</p>
<p>//$HTTP_POST_FILES['ufile']['name'] = file name<br>
//$HTTP_POST_FILES['ufile']['size'] = file size<br>
//$HTTP_POST_FILES['ufile']['type'] = type of file<br>
echo "File Name :".$HTTP_POST_FILES['ufile']['name'][0]."<BR/>"; <br>
echo "File Size :".$HTTP_POST_FILES['ufile']['size'][0]."<BR/>"; <br>
echo "File Type :".$HTTP_POST_FILES['ufile']['type'][0]."<BR/>"; <br>
echo "<img src=\"$path1\" width=\"150\" height=\"150\">";<br>
echo "<P>";</p>
<p>echo "File Name :".$HTTP_POST_FILES['ufile']['name'][1]."<BR/>"; <br>
echo "File Size :".$HTTP_POST_FILES['ufile']['size'][1]."<BR/>"; <br>
echo "File Type :".$HTTP_POST_FILES['ufile']['type'][1]."<BR/>"; <br>
echo "<img src=\"$path2\" width=\"150\" height=\"150\">";<br>
echo "<P>";</p>
<p>echo "File Name :".$HTTP_POST_FILES['ufile']['name'][2]."<BR/>"; <br>
echo "File Size :".$HTTP_POST_FILES['ufile']['size'][2]."<BR/>"; <br>
echo "File Type :".$HTTP_POST_FILES['ufile']['type'][2]."<BR/>"; <br>
echo "<img src=\"$path3\" width=\"150\" height=\"150\">";</p>
<p>///////////////////////////////////////////////////////</p>
<p>// code này sẽ hiển thị lỗi hoặc thành công .</p>
<p>$filesize1=$HTTP_POST_FILES['ufile']['size'][0];<br>
$filesize2=$HTTP_POST_FILES['ufile']['size'][1];<br>
$filesize3=$HTTP_POST_FILES['ufile']['size'][2];</p>
<p>if($filesize1 && $filesize2 && $filesize3 != 0) <br>
{<br>
echo "files đã được upload thành công !";<br>
}</p>
<p>else {<br>
echo "Bị lỗi.....";<br>
}</p>
<p>//////////////////////////////////////////////</p>
<p>if($filesize1==0) {<br>
echo "Có lỗi với file đầu tiên";<br>
echo "<BR />";<br>
}</p>
<p>if($filesize2==0) {<br>
echo "Có lỗi với file thứ hai";<br>
echo "<BR />";<br>
}</p>
<p>if($filesize3==0) {<br>
echo "Có lỗi với file thứ ba";<br>
echo "<BR />";<br>
}</p>
<p>?></p>

Bước 3 :Tạo folder ” upload ” để lưu trữ file upload
Bước 4 : CHMOD folder này là “ 777 ” bằng các phần mềm ftp thông dụng.

Học PHP

Hy vọng chỉ với bài viết đơn giản trên các bạn có thể tạo cho mình một trang upload như ý.
Chúc các bạn thành công !

ĐỂ LẠI PHẢN HỒI CỦA BẠN TẠI ĐÂY

Phản hồi về bài viết này

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY


*