Friday, February 23, 2018

Danh sách các hàm xử lý chuỗi và cách sử dụng của nó như...

string str ,str1,str2. str.Length: lấy chiều dài.String.Compare(str1,str2,true) == 0, <0,>0 so sánh hai chuỗi không phân biệt hoa thường.(str1 bằng, nhỏ hơn, lớn hơn str2) Ví dụ:Xem chuỗi 1 có bằng chuỗi 2...

Xử lý chuỗi trong C#

Qua chương 2, ta đã xem xét về chuỗi và thấy rằng từ khoá String trong C# thực sự tham khảo lớp cơ sở system.String. System.string là lớp rất linh hoạt...

Rewrite URL trong asp net MVC chuyển đổi link thân thiện chuẩn SEO

Cũng có nhiều người hỏi và nhờ post bài hướng dẫn để Rewrite URL asp net MVC4, MVC5 chuyển đổi link thân thiện chuẩn SEO nên hôm nay mình post bài...

Giới thiệu Tổng quan về ASP.NET MVC

Mẫu kiến trúc Model – View – Controller được sử dụng nhằm chi ứng dụng thành ba thành phần chính: model, view và controller. Nền tảng ASP.NET MVC giúp cho chúng...
- Advertisement -