Friday, January 19, 2018
C# CƠ BẢN

C# CƠ BẢN

C# CƠ BẢN

Tập tin I / O trong C#

Một tập tin là một tập hợp các dữ liệu được lưu trữ trong một đĩa với một tên cụ thể và một đường dẫn thư mục. Khi một tập tin...

Xử lý ngoại lệ trong C#

Một ngoại lệ là một vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện chương trình. Một ngoại lệ C # là một phản ứng với một trường hợp ngoại lệ...

Một số Common Controls đơn giản và các ví dụ trong C#

Chào các bạn! Mục đích chính của bài viết này là giới thiệu đến các bạn các Common Controls đơn giản mà chắc chắn trong quá trình học môn lập trình...

Chỉ thị tiền xử lý trong C#

Các chỉ thị tiền xử lý đưa ra hướng dẫn để trình biên dịch xử lý các thông tin trước khi biên dịch thực sự bắt đầu. Tất cả các chỉ thị...

Namespaces trong C#

Một namespace được thiết kế để cung cấp một cách để giữ một bộ các tên riêng biệt. Tên lớp được khai báo trong một namespace không xung đột với các...

Giao diện trong C#

Một giao diện là một tập mẫu cú pháp mà tất cả các lớp kế thừa giao diện cần phải tuân theo. Các giao diện xác định mẫu có cái gì...

Tính đa hình trong C#

Đa hình có nhiều hình thức về nghĩa. Trong mô hình lập trình hướng đối tượng, đa hình thường được hiểu là “một giao diện, nhiều chức năng”. Đa hình có thể...

Sự thừa kế trong C#

Một trong những khái niệm quan trọng nhất trong lập trình hướng đối tượng là thừa kế. Thừa kế cho phép chúng ta định nghĩa một lớp từ  một lớp khác,...

Sự thừa kế trong C#

Một trong những khái niệm quan trọng nhất trong lập trình hướng đối tượng là thừa kế. Thừa kế cho phép chúng ta định nghĩa một lớp từ  một lớp khác,...

Lớp trong C#

Khi bạn định nghĩa một lớp, bạn phải xác định một kế hoạch chi tiết các dữ liệu. Điều này không có nghĩa là phải xác định tất cả các dữ...

Enums trong C#

Một kiểu enum là một tập hợp của các hằng số nguyên được đặt tên. Khai báo biến enum Cú pháp chung của khai báo một kiểu enum là: 1 2 3 4 <span class="kwd">enum</span> <span class="str">&lt;ten_enum&gt;</span> <span class="pun">{</span><span...

Structures trong C#

Trong C #, một structures là một kiểu dữ liệu. Nó giúp bạn tạo một quan hệ giữa các biến đơn. Từ khóa struct được sử dụng để tạo ra một...

Ví dụ về chuỗi trong C# (phần 4)

Các ví dụ sau thuộc dạng nâng cao của chuỗi, bạn có thể tham khảo các ví dụ cơ bản khác ở phần 1, phần 2 và phần 3 Chương trình đếm...

Ví dụ về chuỗi trong C# (phần 3)

Bài này sẽ tiếp tục các ví dụ về chuỗi, bạn có thể tham khảo các ví dụ khác về chuỗi ở phần 1 và phần 2 Chương trình chỉnh sửa chuỗi Chương...
- Advertisement -