Bạn là Administrator của công ty LHV, công ty mua domain lhv.com.vn. Hiện tại công ty có các server public ra ngoài internet gồm: Web Server có IP address 192.168.1.2 được public với tên www.lhv.com.vn và lhv.com.vn, Mail Server có IP address 192.168.1.3 được public với tên mail.lhv.com.vn, LDAP Server có IP address 192.168.1.4 được public với tên ldap.lhv.com.vn, FTP Server 192.168.1.5 được public với tên ftp.lhv.com.vn , và một server dùng cho các dịch vụ khác có tên Data server 192.168.1.6 dùng public các svn, bugzilla, twiki, web testing. Làm cách nào cho các user khi truy cập đến các dịch vụ bằng các tên như trên.

Triển khai DNS server phân giải tên miền lhv.com.vn để phân giải tên miền cho các dịch vụ trên, DNS server có IP address 192.168.1.1

Các bước thực hiện chính:

  1. Gán IP tĩnh cho DNS server
  2. Edit file /etc/resolve.conf trỏ địa chỉ IP của servername về IP của máy (192.168.1.1)
  3. Tiến hành cấu hình DNS server: Cài đặt BIND, Caching-nameserver, bind-utils
#yum install bind caching-nameserver bind-utils

Cấu hình DNS:
Bước 1: Tạo file cấu hình named.conf nằm trong /etc

# cp /etc/named.rfc1912.zones /etc/named.conf

Edit file named.conf, thêm vào các thông tin như sau:
options {
directory “/var/named/”;
};

 

zone “lhv.com.vn” IN{
type master;
file “db.lhv.com.vn”;
};

zone “1.168.192.in-addr.arpa” IN {
type master;
file ” db.192.168.1″;
};

Lưu file named.conf và gán permisson

#chown root:named /etc/named.conf

=============================================
Bước 2: Tiếp theo ta tạo hai file cho quá trình phân giải DNS

  • Tạo hai file “db.lhv.com.vn”“db.192.168.1” trong thư mục /var/named

 

  • Nội dung file “db.lhv.com.vn”

@ IN SOA dns1.lhv.com.vn. admin.mail.lhv.com.vn. (
2010070704 ; serial
86400 ; refresh
7200 ; retry
2592000 ; expire
345600 ) ; TTL

; Name Server (NS) records.
NS dns1.lhv.com.vn.

; Mail Exchange (MX) records.
MX 0 mail.lhv.com.vn.

; Address (A) records.
dns1 A 192.168.1.1
www A 192.168.1.2
mail A 192.168.1.3
ldap A 192.168.1.4
ftp A 192.168.1.5
Data A 192.168.1.6
; Aliases in Canonical Name (CNAME) records.
svn CNAME data
bugzilla CNAME data
twiki CNAME data
Web CNAME data

  • Nội dung file “db.192.168.1”

@ IN SOA dns1.lhv.com.vn. admin.mail.lhv.com.vn. (
2010070704 ; serial
86400 ; refresh
7200 ; retry
2592000 ; expire
345600 ) ; TTL

; Name Server (NS) records.
NS dns1.lhv.com.vn.

; Addresses Point to Canonical Names (PTR) for Reverse lookups
1 PTR dns1.lhv.com.vn.
2 PTR www.lhv.com.vn.
3 PTR mail.lhv.com.vn.
4 PTR ldap.lhv.com.vn.
5 PTR ftp.lhv.com.vn.
6 PTR svn.lhv.com.vn.
6 PTR bugzilla.lhv.com.vn.
6 PTR twiki.lhv.com.vn.
6 PTR web.lhv.com.vn.

Lưu 2 file vừa tạo
Gán quyền cho thư mục /var/named

#chown named:named /var/named

Quá trình cấu hình DNS server đã hoàn tất
Khởi động DNS server:

#/etc/init.d/named start|restart|stop

Kiểm tra tình trạng của DNS

#service named status

 

 
 

ĐỂ LẠI PHẢN HỒI CỦA BẠN TẠI ĐÂY

Phản hồi về bài viết này

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY


*