Câu lệnh rẽ nhánh có điều kiện là một câu lệnh thường xuyên được sử dụng trong mọi loại ngôn ngữ lập trình, và trong php cũng thế .

Các câu lệnh điều kiện được dùng để so sánh hai hoặc nhiều hơn các giá trị với nhau và thực hiện các hành động khác nhau dựa trên kết quả trả về của việc so sánh đó .

                  if-else

 

Ví dụ :

          Nếu(if) trời nắng

                                 thì đi chơi 

          Trời mưa

                                 thì ở nhà

 

Các Câu lệnh điều kiện trong PHP

     Trong PHP có các câu lệnh điều kiện sau:

 • Câu lệnh IF :  Thực hiện 1 hay nhiều câu lệnh khi điều kiện đưa ra là đúng
 • Câu lệnh IF…ELSE :  Thực hiện 1 số câu lệnh khi điều kiện đúng hoặc  1 số câu lệnh khác nếu điều kiện sai
 • Câu lệnh IF…ELSEIF…ELSE :  Lựa chọn 1 trong nhiều khối lệnh
 • Câu lệnh SWITCH…CASE :  Lựa chọn khối lệnh trong trường hợp có quá nhiều điều kiện cần kiểm tra.

 

Câu lệnh IF

    Cú pháp:

              <?
                     if(dieu_kien){
                           //Khối lệnh được thực hiện nếu như điều kiện kiểm tra là đúng.
                     }
              ?>

 

* Khi thỏa mãn điều kiện được đặt ra trong ngoặc đơn thì các câu lệnh trong ngoặc nhọn “{…}” sẽ được thực thi 

 

Ta có ví dụ sau :

<?
  if ($tuoi >=18) {
echo 'Đến tuổi rồi đi thi bằng lái xe đi';
} ?>

 

*Từ ví dụ trên ta có thể thấy nếu biến $tuoi có giá trị lớn hơn hoặc bằng 18 thì in ra dòng chữ Đến tuổi rồi đi thi bằng lái xe đi

 

Câu lệnh IF…ELSE

   Cú pháp:

          <?
                    if(dieu_kien){
                            //Khối lệnh 1 : được thực hiện nếu như điều kiện kiểm tra là đúng.
                    }else{
                            //Khối lệnh 2 : được thực hiện nếu như điều kiện kiểm tra là sai.
                   }
          ?>

*Ở loại này Khối lệnh 1 được thực thi nếu thỏa mãn điều kiện đặt ra, Khối lệnh 2 thực thi khi điều kiện đặt ra là sai

 

Ta có ví dụ sau :

<?
  if ($tuoi >=18) {
echo 'Đến tuổi rồi đi thi bằng lái xe đi';
}else {
echo 'Bạn chưa đủ tuổi đâu đợi thêm nhé!'
}
?>

 

*Từ ví dụ trên nếu biến $tuoi có giá trị lớn hơn hoặc bằng 18 thì in ra dòng chữ Đến tuổi rồi đi thi bằng lái xe đi. Còn nếu không thì sẽ in ra dòng chữ Bạn chưa đủ tuổi đâu đợi thêm nhé

 

Câu lệnh IF…ELSEIF…ELSE

Cú pháp:

        <?
                 if(dieu_kien_1){
                           //Khối lệnh được thực hiện nếu như điều kiện 1 kiểm tra là đúng.
                }elseif(dieu_kien_2){
                         //Khối lệnh được thực hiện nếu như điều kiện 2 kiểm tra là đúng.

                 …………………………………………………………………………………..

                }elseif(dieu_kien_n){
                         //Khối lệnh được thực hiện nếu như điều kiện n kiểm tra là đúng.
                }else{
                       //Kh ối lệnh được thực hiệ n n ếu cả 2 điều kiện trên là sai
               }
       ?>

 

*Với ví dụ này ta có thể thấy tương ứng với mỗi dieu_kien là một Khối lệnh , trong khi chạy nó sẽ chạy lần lượt các dieu_kien theo thứ tự nếu  dieu_kien  nào đúng  thì nó sẽ thực thi Khối lệnh tương ứng của dieu_kien đó và kết thúc luôn . còn nếu sai   nó sẽ xét dieu_kien tiếp theo. Nếu tất cả các dieu_kien đều sai  thì nó sẽ thực hiện câu lệnh else không có  dieu_kien cuối cúng .

 

Ta có ví dụ sau :

   <?  
     if ($diem < 5 ) {
       echo 'Thất vọng quá học lực yếu';
     }elseif ($diem < 7) {
       echo 'Bạn mới chỉ được trung bình thôi';
     }elseif ($diem < 8) {
       echo 'Bạn được khá rồi đấy cố lên nhé';
     }else{
       echo 'Gia đình bản sẽ tự hào với bạn lắm đó bạn đạt giỏi rồi';
     }
   ?>

 

Ở ví dụ này cũng dễ hiểu thôi nó sẽ xét các điều kiên nếu $diem < 5 nó sẽ xuất ra màn hình  Thất vọng quá học lực yếu  . Nếu $diem < 7  nó sẽ xuất ra màn hình  Bạn mới chỉ được trung bình thôi  và lần lượt nếu không có điều kiện nào thỏa mãn thì nó sẽ lấy trường hợp cuối cùng là else không có điều kiện và suất ra màn hình Gia đình bản sẽ tự hào với bạn lắm đó bạn đạt giỏi rồi

 

Câu lệnh SWITCH…CASE

Cú pháp

<?

  switch(n)
   {
     case giá trị 1:
      Khối lệnh 1;
     break;
         
     case giá trị 2:
      Khối lệnh 2;
     break;
      ...............
    

     case giá trị i:
      Khối lệnh i;
     break;
 
     default:
      Khối lệnh i+1;
}
?>
 
 
*Nếu n có giá trị 1 thì thực hiện khối lệnh 1, n có giá trị 2 thì thực hiện khối lệnh 2 … đến n có giá trị bằng i thì thực hiện khối lệnh i. Ngược lại nếu không bằng giá trị nào thì thực hiện khối lệnh default.
 
 
Ta có ví dụ sau :
<?
  $mau="blue";
 
   switch($mau){
 
    case "red": 
      echo"Đây là màu đỏ";
    break;
 
    case "green": 
      echo " Đây là màu xanh lá"; 
    break;
 
    case "blue": 
      echo " Đây là màu xanh biển"; 
    break;
 
    case "yellow": 
      echo " Đây là màu vàng"; 
    break;
 
    default:
     echo "Không có mã màu như của bạn đâu, bạn thử nhập lại xem nào";
 
   }
?>

 

Ví dụ này đơn giản thôi nó sẽ so sánh lần lượt các giá trị nếu trùng với câu lệnh nào nó sẽ in câu lệnh đó ra . Qúa đơn giản phải không nào ^^ .

ĐỂ LẠI PHẢN HỒI CỦA BẠN TẠI ĐÂY

Phản hồi về bài viết này

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY


*