Nội dung

 • Kiến trúc phân tầng
 • Mô hình OSI (Open Systems Interconnection)

MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

Mục đích

 • Giới thiệu các nguyên tắc chuẩn hóa và phân tầng mạng máy tính
 • Giới thiệu mô hình OSI, vai trò và chức năng của các tầng

Yêu cầu

Sinh viên nắm vững

 • Nguyên tắc chuẩn hóa và phân tầng mạng máy tính
 • Mô hình OSI
 • Vài trò và chức năng của các tầng trong mô hình OSI
 

hình OSI gồm 7 tầng giao thức với các nguyên tắc sau

 • Các tầng có tính độc lập tương đối với nhau thực hiện các chức năng riêng biệt
 • Cho phép thay đổi chức năng hoặc giao thức trong một tầng không làm ảnh hưởng đến các tầng khác.
 • Có thể chia một tầng thành các tầng con khi cần thiết.
 • Cho phép huỷ bỏ các tầng con nếu thấy không cần thiết.
 • Bảo đảm liên kết cho nhiều hệ thống mạng khác nhau
 • Thích ứng với nhu cầu phát triển các công nghệ mới trong tương lai…

Chi tiết Slide

Dowload :Lession 02_Open_Systems_Interconnection_OSI

Video Slide (sẽ xem được các hiệu ứng)

ĐỂ LẠI PHẢN HỒI CỦA BẠN TẠI ĐÂY

Phản hồi về bài viết này

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY


*