string str ,str1,str2.

str.Length: lấy chiều dài.
String.Compare(str1,str2,true) == 0, <0,>0 so sánh hai chuỗi không phân biệt hoa thường.(str1 bằng, nhỏ hơn, lớn hơn str2)

Ví dụ:
Xem chuỗi 1 có bằng chuỗi 2 không.

if(String.Compare(str1,str2,true)==0)
Console.Write(“Bằng nhau, không phân biệt hoa thường”);
else if(String.Compare(str1,str2,true) < 0)
Console.Write(“str1 nhỏ hơn str2, không phân biệt hoa thường”);(cái kia tương tự)

String.Compare(str1,str2,false) :  y nhu trên. nhưng phân biệt hoa thường.
Str1.Contains(Str2) :  Kiểm tra trong chuỗi Str1 có chuỗi Str2 hay không? 
Str1.IndexOf(„t‟):  Vị trí xuất hiện đầu tiên của ký tự t trong Str1 .Trả về -1 nếu trong Str1 không có ký tự t 
Str1.LastIndexOf(„t‟):  Vị trí xuất hiện cuối cùng của ký tự t trong Str1 Trả về -1 nếu trong Str1 không có ký tự t 
Str1.Remove(1):  Xóa chuỗi Str1 từ vị trí 1 đến hết
Str.Remove(1,5) :  Xóa 1 chuỗi con trong Str1 có chiều dài là 5
Str1.StartsWith(Str2):  Kiểm tra xem chuỗi Str1 có bắt đầu bằng chuỗi Str2 không? 
Str = Str.Replace(„,‟,‟.‟):   Thay thế dấu , bằng dấu . trong chuỗi Str 
Str = Str.Replace(“xx”,”yy”):  Thay thế chuỗi xx bằng chuỗi yy trong chuỗi Str 
Str1 = Str.SubString(2):  Tạo chuỗi con từ chuỗi Str bắt đầu từ vị trí 2 đến hết 
Str1 = Str.ToLower() :  Chuyển chuỗi sang chữ thường 
Str1 = Str.ToUpper() :   Chuyển chuỗi sang chữ hoa 
Str = Str.Trim() :  Cắt hết khoảng trắng ở đầu và cuối chuỗi 
Str = Str.TrimLeft() :  Cắt hết khoảng trắng ở đầu chuỗi 
Str = Str.TrimRight() :   Cắt hết khoảng trắng ở cuối chuỗi

ĐỂ LẠI PHẢN HỒI CỦA BẠN TẠI ĐÂY

Phản hồi về bài viết này

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY


*