Hiển thị số bài đăng trong ngày wordpress

Điều đầu tiên cần phải làm đó là lấy thời gian của ngày hiện tại, rồi sau đó tạo một biến khác chứa thời gian của ngày hôm qua. Cuối cùng thực hiện lệnh Sql bằng hàm $wpdb->get_var()

<?php
$today = date("Y-m-d H:i:s"); //Today's date
$daysago = date("Y-m-d H:i:s",strtotime(date('Y-m-j H:i:s')) - (1 * 24 * 60 * 60));  //Today - 1 day
 
$numposts = $wpdb->get_var("SELECT COUNT(*) FROM $wpdb->posts WHERE post_status = 'publish' AND post_date BETWEEN '$daysago' AND '$today'");
 
if ($numposts >0) {
    echo $numposts.' posts published today';
} else {
    echo "No posts published today";
?>

Rất đơn giản phải không nào . Chác các bạn thành công !

ĐỂ LẠI PHẢN HỒI CỦA BẠN TẠI ĐÂY

Phản hồi về bài viết này

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY


*