Bạn cần tạo thành viên cho web của mình, nếu bạn chưa có kinh nghiệm gì về PHP và MySQL thì bài viết này sẽ giúp bạn làm một trang đăng ký một cách hoàn chỉnh với từng bước một.

Học PHP

Bước 1 : Tạo database và table

Trong ví dụ này chúng ta sẽ đặt tên database là ” simple_login “ và tạo một table là “member”.  Nếu bạn nào chưa biết cách tạo database và table thì có thể tham khảo bài viết Tạo database, table và quản lý cơ sở dữ liệu MySQL bằng phpMyAdmin

Sau khi tạo xong, các bạn click vào SQL và paste đoạn code sau :

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `member` (
`mem_id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`username` varchar(30) NOT NULL,
`password` varchar(30) NOT NULL,
`fname` varchar(30) NOT NULL,
`lname` varchar(30) NOT NULL,
`address` varchar(100) NOT NULL,
`contact` varchar(30) NOT NULL,
`picture` varchar(100) NOT NULL,
`gender` varchar(10) NOT NULL,
PRIMARY KEY (`mem_id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=3 ;

Bước 2 : Tạo Form đăng ký

Sau khi tạo xong cơ sở dữ liệu , các bạn tạo một file mới và đặt tên file này là “ index.php ” , file này sẽ hiển thị form đăng ký cho người dùng , copy đoạn code sau và dán (paste) vào file này :

<form name="reg" action="code_exec.php" onsubmit="return validateForm()" method="post">
<table width="274" border="0" align="center" cellpadding="2" cellspacing="0">
<tr>
<td colspan="2">
<div align="center">
<?php
$remarks=$_GET['remarks'];
if ($remarks==null and $remarks=="")
{
echo ' Đăng ký tại đây ';
}
if ($remarks=='success')
{
echo ' Bạn đã đăng ký thành công !  ';
}
?>
</div></td>
</tr>
<tr>
<td width="95"><div align="right">First Name:</div></td>
<td width="171"><input type="text" name="fname" /></td>
</tr>
<tr>
<td><div align="right">Last Name:</div></td>
<td><input type="text" name="lname" /></td>
</tr>
<tr>
<td><div align="right">Gender:</div></td>
<td><input type="text" name="mname" /></td>
</tr>
<tr>
<td><div align="right">Address:</div></td>
<td><input type="text" name="address" /></td>
</tr>
<tr>
<td><div align="right">Contact No.:</div></td>
<td><input type="text" name="contact" /></td>
</tr>
<tr>
<td><div align="right">Picture:</div></td>
<td><input type="text" name="pic" /></td>
</tr>
<tr>
<td><div align="right">Username:</div></td>
<td><input type="text" name="username" /></td>
</tr>
<tr>
<td><div align="right">Password:</div></td>
<td><input type="text" name="password" /></td>
</tr>
<tr>
<td><div align="right"></div></td>
<td><input name="submit" type="submit" value="Đăng Ký " /></td>
</tr>
</table>
</form>

Bước 3 : Tạo kết nối tới database

Các bạn tạo 1 file mới và đặt tên là ” connection.php ” , sau đó dán (paste) đoạn code sau đây vào file này:

<?php
$mysql_hostname = "localhost";
$mysql_user = "root";
$mysql_password = "";
$mysql_database = "registration";
$prefix = "";
$bd = mysql_connect($mysql_hostname, $mysql_user, $mysql_password) or die("Could not connect database");
mysql_select_db($mysql_database, $bd) or die("Could not select database");
?>

Bước 4 : Kiểm chứng giá trị nhập

Để trang đăng ký hoàn hảo hơn chúng ta cần tạo một file javacript , file này có tác dụng kiểm tra giá trị nhập của người dùng có đúng hay không, ví nhự như kiểm tra xem địa chỉ email có hợp lệ không ?… Để làm điều này các bạn đặt đoạn code sau ngay trong thẻ <head> … </head>

<script type="text/javascript">
function validateForm()
{
var a=document.forms["reg"]["fname"].value;
var b=document.forms["reg"]["lname"].value;
var c=document.forms["reg"]["mname"].value;
var d=document.forms["reg"]["address"].value;
var e=document.forms["reg"]["contact"].value;
var f=document.forms["reg"]["pic"].value;
var g=document.forms["reg"]["pic"].value;
var h=document.forms["reg"]["pic"].value;
if ((a==null || a=="") && (b==null || b=="") && (c==null || c=="") && (d==null || d=="") && (e==null || e=="") && (f==null || f==""))
{
alert(" Tất cả thông tin phải đầy đủ, không được bỏ trống ");
return false;
}
if (a==null || a=="")
{
alert("First name must be filled out");
return false;
}
if (b==null || b=="")
{
alert("Last name must be filled out");
return false;
}
if (c==null || c=="")
{
alert("Bạn phải chọn giới tính");
return false;
}
if (d==null || d=="")
{
alert("Bạn phải nhập địa chỉ");
return false;
}
if (e==null || e=="")
{
alert("contact must be filled out");
return false;
}
if (f==null || f=="")
{
alert("picture must be filled out");
return false;
}
if (g==null || g=="")
{
alert("username must be filled out");
return false;
}
if (h==null || h=="")
{
alert("password must be filled out");
return false;
}
}
</script>

Bước  5 : Lưu trữ thông tin đăng nhập

Trong bước này chúng ta sẽ tạo ra file mới và đặt tên là “ code_exec.php ” file này có nhiệm vụ là chèn thông tin đăng nhập của người đăng ký vào cơ sở dữ liệu ngay khi  bước 4 được kiểm chứng xong.Các bạn dán đoạn code sau vào file này :

<?php
session_start();
include('connection.php'); // kết nối database
$fname=$_POST['fname'];
$lname=$_POST['lname'];
$mname=$_POST['mname'];
$address=$_POST['address'];
$contact=$_POST['contact'];
$pic=$_POST['pic'];
$username=$_POST['username'];
$password=$_POST['password'];
mysql_query("INSERT INTO member(fname, lname, gender, address, contact, picture, username, password)VALUES('$fname', '$lname', '$mname', '$address', '$contact', '$pic', '$username', '$password')");
header("location: index.php?remarks=success");
mysql_close($con);
?>

Đây chỉ là một trang đăng nhập cơ bản, tuy nhiên nó sẽ giúp ích rất nhiều nếu bạn đang trong quá trình tìm hiểu về lập trình nói chung và ngôn ngữ PHP nói riêng. Chúc các bạn thành công !

ĐỂ LẠI PHẢN HỒI CỦA BẠN TẠI ĐÂY

Phản hồi về bài viết này

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY


*