Vấn đề : Làm sao lấy ngày đầu tháng và ngày cuối tháng của tháng này, của tháng trước và tháng sau của tháng hiện tại trong SQL Server?
Giải pháp: Sử dụng các hàm  ngày tháng. Như ví dụ sau:

DECLARE @mydate DATETIME

SELECT @mydate = GETDATE()

SELECT CONVERT(VARCHAR(25),DATEADD(dd,-(DAY(@mydate)),@mydate),101) ,

‘Ngày cuối tháng trước’

UNION

SELECT CONVERT(VARCHAR(25),DATEADD(dd,-(DAY(@mydate)-1),@mydate),101) AS Date_Value,

‘Ngày đầu tháng hiện tại’ AS Date_Type

UNION

SELECT CONVERT(VARCHAR(25),@mydate,101) AS Date_Value, ‘hôm nay’ AS Date_Type

UNION

SELECT CONVERT(VARCHAR(25),DATEADD(dd,-(DAY(DATEADD(mm,1,@mydate))),DATEADD(mm,1,@mydate)),101) ,

‘Ngày cuối tháng này’

UNION

SELECT CONVERT(VARCHAR(25),DATEADD(dd,-(DAY(DATEADD(mm,1,@mydate))-1),DATEADD(mm,1,@mydate)),101) ,

‘Ngày đầu tháng tiếp theo’

GO

ĐỂ LẠI PHẢN HỒI CỦA BẠN TẠI ĐÂY

Phản hồi về bài viết này

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY


*