Lap trình C#

Khi có quá nhiều điều kiện để chọn thực hiện thì dùng câu leejng if sẽ rất rối rắm cà dài dòng . Trong các ngôn ngữ lập trình cấp cao đều cung cấp một dạng câu lệnh switch liệt kê các giá trị và  chỉ thực hiện các giá trị thích hợp . C# cũng cung cấp câu lệnh nhảy switch có cú pháp

    switch (biểu thức)

   {

      case [giá trị 1] : [lệnh 1];break;

      case [giá trị 2] : [lệnh 2];break;

      case [giá trị 3] : [lệnh 3];break; 

      ……………………………………….

       case [giá trị n] : [lệnh n];break;

   }

 

Lệnh này sẽ đánh giá giá trị của biểu thức 

Nếu biểu thức có giá trị bằng giá trị 1 => lệnh 1 sẽ được thực hiện

Nếu biểu thức có giá trị bằng giá trị 1 => lệnh 1 sẽ được thực hiện

Nếu biểu thức có giá trị bằng giá trị 1 => lệnh 1 sẽ được thực hiện

……………………………………………………………………………..

Nếu biểu thức có giá trị bằng giá trị n=> lệnh n sẽ được thực hiện

 

Ở đây các bạn cần chú ý một chút : biểu thực phải là một biểu thức có giá trị đến được và có nghĩa là kiểu dữ liệu của biểu thức phải là một số nguyên hoặc kí tự hoặc chuỗi kí tự hoặc kiểu dữ liệu liệt kê (enum)

 

VD : Nhập vào tháng bằng số in ra tháng bằng chữ 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Text;
namespace vi_du
 {
  class Program
  {
  static void Main()
   {
   byte so; 
   Console.Write("Nhap so cua thang: "); 
   so = byte.Parse(Console.ReadLine()); 
   switch (so)
   {
    case 1: 
      Console.Write("\tThang Gieng"); 
      break;
    case 2: 
      Console.Write("\tThang Hai"); 
      break;
    case 3:
      Console.Write("\tThang Ba"); 
      break;
    case 4: 
      Console.Write("\tThang Tu"); 
      break;
    case 5: 
      Console.Write("\tThang Nam"); 
      break;
    case 6: 
      Console.Write("\tThang Sau"); 
      break;
    case 7: 
      Console.Write("\tThang Bay"); 
      break;
    case 8: 
      Console.Write("\tThang Tam"); 
      break;
    case 9: 
      Console.Write("\tThang Chin"); 
      break;
    case 10: 
      Console.Write("\tThang Muoi"); 
      break;
    case 11: 
      Console.Write("\tThang Muoi Mot"); 
      break;
    case 12: 
      Console.Write("\tThang Muoi Hai"); 
      break;
    default: 
      Console.Write("\t\nKhong Co Thang Nay\n"); 
      break;
   }  
   Console.ReadLine();
  }
 }
 }

VD : Nhập vào tháng trong năm in ra số ngày trong tháng đó

 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Text;
namespace baitap
{
 class Program
  {
  static int Main()
  {
  Console.Write("Nhap vao thang trong nam: "); 
  String t = Console.ReadLine(); 
  int thang = int.Parse(t);

  switch (thang) { 
  case 1: case 3: case 5: case 7: case 8: case 10: case 12: 
   Console.WriteLine("Thang {0} co 31 ngay", thang);
   break; 
  case 4:case 6: case 9:case 11: 
   Console.WriteLine("Thang {0} co 30 ngay", thang);
   break;
  case 2: 
   Console.WriteLine("Thang 2 co 28 hoac 29 ngay"); 
   break; 
  default: 
   Console.WriteLine("\n Khong co thang {0}", thang); 
   break; 
  } 
 Console.ReadLine(); 
 Console.WriteLine("\t Thank you! see you "); 
 Console.WriteLine("design by: itshare24h.com\n");
 return 0;
 }
 }
}

 

Trên đây mình đã hướng dẫn các bạn cách sử dụng lệnh Switch … case trong C# .Chúc các bạn thành công 

 

ĐỂ LẠI PHẢN HỒI CỦA BẠN TẠI ĐÂY

Phản hồi về bài viết này

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY


*