Lớp đối tượng:

lập trình c#

Trong C#, nếu bạn không chỉ rõ rằng một lớp thì thừa kế từ một lớp khác thì trình biên dịch sẽ tự động hiểu rằng lớp của bạn thừa kế từ lớp Object. Đều này có nghĩa là ngoài những thuộc tính và phương thức mà bạn định nghĩa thì bạn có thể truy cập đến những phương thức protected và public của lớp Object. Và những phương thức này cũng có trong tất cả lớp mà bạn định nghĩa.

Một số phương thức được định nghĩa trong lớp Object là:

Phương thức

Bổ từ truy cập

Chức năng

string ToString()

public virtual

Trả về một chuỗi mô tả của đối tượng

int GetHashTable()

public virtual

Được sử dụng nếu thi hành từ điển

bool Equals(object obj)

public virtual

So sánh các thực thể của đối tượng

bool Equals(object objA, object objB)

public static

So sánh các thực thể của đối tượng

bool ReferenceEquals(object objA, object objB)

public static

So sánh hai sự tham khảo đến một đối tượng

Type GetType()

public

Trả về chi tiết kiểu của một đối tượng.

object MemberwiseClone()

protected

tạo ra một bản copy của đối tượng

void Finalize()

protected virtual

Đây là một dạng Destructor của .Net

Chúng ta không thể hiểu chính xát cách sử dụng của mọi phương thức trong lớp Object vào giai đoạn này. Chúng ta sẽ được xem xét chúng lại trong chương 5.

Phương thức Tostring():

Tostring() là một cách tiện lợi để lấy một chuỗi mô tả đối tượng. Ví dụ:

int i = -50;
string str = i.ToString(); // returns "-50"

Thêm một ví dụ khác :

enum Colors {Red, Orange, Yellow};

// later on in code...

Colors favoriteColor = Colors.Orange;
string str = favoriteColor.ToString();    // returns "Orange"

Object.Tostring() được khai báo như virtual . Trong C#, các kiểu dữ liệu có sẳn đã được override cho chúng ta để trả chuỗi đúng với sự mô tả của các kiểu đó. Nếu bạn không override phương thức ToString() trong lớp bạn định nghĩa, thì lớp bạn sẽ thừa kế sự thực thi phương thức ToString() của system.Object và xuất ra tên lớp của bạn. Nếu bạn muốn phương thức ToString() trả về một chuỗi chứa nội dung thông tin về giá trị của đối tượng của lớp bạn tạo ra thì bạn phải override phương thức ToString().

Xem ví dụ sau:

using System;

namespace Wrox.ProCSharp.OOCSharp
{
  class MainEntryPoint
  {
   static void Main(string[] args)
   {
     Money cash1 = new Money();
     cash1.Amount = 40M;
     Console.WriteLine("cash1.ToString() returns: " + cash1.ToString());
     cash1 = new BetterMoney();
     cash1.Amount = 40M;
     Console.WriteLine("cash1.ToString() returns: " + cash1.ToString());
     Console.ReadLine();
   }
  }
  class Money
  {
   private decimal amount;

   public decimal Amount
   {
     get
     {
      return amount;
     }
     set
     {
      amount = value;
     }
   }
  }

  class BetterMoney : Money
  {
   public override string ToString()
   {
     return "$" + Amount.ToString();
   }
  }
}

Trong phương thức main() : chúng ta khởi tạo đầu tiên là đối tượng Money(), sau đó là đối tượng BetterMoney(). Trong cả hai trường hợp ta đều gọi ToString() nhưng với đối tượng Money() thì sẽ thực thi phương thức của System.Object còn với đối tượng BetterMoney() thì sẽ thực thi phương thức mà chúng ta Override.

Kết quả sau khi chạy đoạn mã trên là:

cash1.ToString() returns: Wrox.ProCSharp.OOCSharp.Money
cash1.ToString() returns: $40 

ĐỂ LẠI PHẢN HỒI CỦA BẠN TẠI ĐÂY

Phản hồi về bài viết này

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY


*