Trước khi bắt đầu với những khối lệnh cơ bản trong ngôn ngữ lập trình C# chúng ta sẽ tìm hiểu về cấu trúc của một chương trình C#.

Một chương trình sẽ gồm các phần sau

 • Namespace declaration: Khai báo namespace
 • A class
 • Class methods
 • Class attributes
 • A Main method
 • Statements and expressions
 • Comments

Xét ví dụ sau:

 

Khi đoạn code này biên dịch và thực thi sẽ hiện ra màn hình console dòng chữ “Hello oktot.com”.

Ta sẽ chỉ ra các thành phần trong đoạn code này:

 • Câu đầu tiên- using System; với từ khóa using được dùng để gọi đến namespace System của chương trình. Một chương trình có thể có nhiều câu lệnh
 • Câu tiếp theo là namespace declaration, một namespace là một tập hợp nhiều class. HelloWorldApplication có chứa class
 • Dòng tiếp theo là khai báo một class với tên HelloWorld, class này chứa dữ liệu và xác định các phương thức mà chương trình sử dụng. Phương thức xác định hành vi của class. Tuy nhiên ví dụ này chỉ có một phương thức Main.
 • Dòng tiếp theo xác định một Main method. Đây là entry point của một chương trình C#. Main method nói lên công việc của chương trình khi thực thi. Ở ví dụ trên, hành vi được xác định là câu lệnh WriteLine(“Hello oktot.com”); với chức năng hiển thị câu “Hello world” lên màn hình. WriteLine là một phương thức của class Console thuộc namespace System được hổ trợ sẵn bởi C#.
 • Dòng tiếp theo /*..*/ là một dòng comment. Nó sẽ bị phớt lờ khi biên dịch chương trình. Nó được sử dụng để viết chú thích cho code.
 • Dòng cuối cùng ReadKey(); có tác dụng đợi một hành động nhấn phím, nhầm ngăn màn hình console đóng quá nhanh khi người dùng chưa xem được kết quả.

Một số lưu ý khi bắt đầu tiếp xúc với C#:

 • C# rất nhạy bén
 • Những câu lệnh và biểu thức luôn kết thúc bằng dấu chấm phẩy (;)
 • Một chương trình bắt đầu thực thi tại Main method.
 • Không giống với java, tên program file C# có thể khác với tên class.

Để biên dịch và thực thi một chương trình C# từ Visual studio .NET, các bạn làm theo các bước:

 • Mở Visual studio
 • Tại menu bar, chọn File->New->Project. Hoặc ta có thể sử dụng tổ hợp phím Ctrl+Shift+N.

 • Chọn visual C# từ các mẫu cung cấp và chọn Windows
 • Chọn tiếp Console Application

 • Đặt tên cho project và click OK. Đến đây ta đã tạo được một project trong Solution Explorer.

 • Ta sẽ viết code trong vùng code Editor
 • Click Start hoặc F5 để thực thi project. Một màn hình console sẽ xuất hiện chứa dòng chữ Hello World.

 

Câu lệnh

 • Các câu lệnh được viết trong thân của phương thức (ở đây là phương thức Main)
 • Thực hiện một công việc nào đó
 • Kết thúc bởi dấu chấm phẩy (;)

Khoảng trắng

Bao gồm:

 • Ký tự trắng, ký tự xuống dòng, ký tự tab.
 • Dòng trống.

Cách viết khó đọc

Sử dụng hợp lý => chương trình dễ đọc.

 

 

Chú thích

 • Chú thích (comment) được dùng để giải thích về chương trình và các câu lệnh.
 • Giúp cho chương trình dễ hiểu hơn.
 • Được bỏ qua khi biên dịch.
 • Không ảnh hưởng tới kết quả thực thi của chương trình.
 • Có thể phát sinh ra documentation của chương trình qua chú thích XML.

Hai cách tạo chú thích cơ bản

 • Gõ phần chú thích sau cặp ký tự //
 • Gõ phần chú thích giữa cặp ký tự /**/

XML Comment

 • Cho phép phát sinh ra sưu liệu dạng XML.
 • Thích hợp cho việc viết sưu liệu của dự án lớn.
 • Chú thích XML bắt đầu với  triple slash (“///”) và các tag của XML.
 • Chú thích XML dùng cho:
  • User defined types.
  • Class, delegate, enum and struct.
  • Member of user defined types.

C# Code without XML Comment

C# Code with XML Comment

Xem thêm Bài 03: Cú pháp C# (Csharp) cơ bản

ĐỂ LẠI PHẢN HỒI CỦA BẠN TẠI ĐÂY

Phản hồi về bài viết này

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY


*