<?php
  $args = array(
   
  //////Author Parameters – Tham số lấy bài viết theo tác giả
  //http://codex.wordpress.org/Class_Reference/WP_Query#Author_Parameters
  author => 1,2,3,, //(int) – Các ID tác giả cần lấy bài viết (thêm dấu – vào để loại trừ tác giả, ví dụ: -14, -20)
  author_name => luetkemj, //(string) – Lấy bài viết dựa theo tên nick name của tác giả
  author__in => array( 2, 6 ), //(array) – Lấy bài dựa theo ID của tác giả
  author__not_in => array( 2, 6 ), //(array)’ – Các ID của tác giả không muốn lấy bài
   
  //////Category Parameters – Tham số lấy bài viết dựa theo category
  //http://codex.wordpress.org/Class_Reference/WP_Query#Category_Parameters
  cat => 5,//(int) – Lấy bài dựa theo ID của category
  category_name => staff, news, //(string) – Lấy bài dựa theo category slug
  category__and => array( 2, 6 ), //(array) – Lấy bài mà nó mang cả hai category 2 và 6 (ID)
  category__in => array( 2, 6 ), //(array) – ID của các category không muốn lấy bài
  category__not_in => array( 2, 6 ), //(array) – Các ID của category không muốn lấy bài
   
  //////Tag Parameters – Tham số lấy bài viết dựa theo tag
  //http://codex.wordpress.org/Class_Reference/WP_Query#Tag_Parameters
  tag => cooking, //(string) – Lấy bài viết theo tag slug
  tag_id => 5, //(int) – Lấy bài viết theo tag ID
  tag__and => array( 2, 6), //(array) – Lấy bài viết mà nó mang cả hai tag có ID 2 và 6
  tag__in => array( 2, 6), //(array) – Lấy tất cả bài viết trong nhiều tag ID khác nhau
  tag__not_in => array( 2, 6), //(array) – Các tag ID không muốn lấy bài
  tag_slug__and => array( red, blue), //(array) – Lấy bài viết mà nó mang cả hai tag có slug red và blue
  tag_slug__in => array( red, blue), //(array) – Lấy bài viết trong nhiều tag slug khác nhau
   
  //////Taxonomy Parameters – Lấy bài viết dựa theo taxonomy
  //http://codex.wordpress.org/Class_Reference/WP_Query#Taxonomy_Parameters
  //Quan trọng: tax_query là tham số có thể sẽ chứa nhiều mảng lồng vào bên trong
  tax_query => array( //(array) – Lấy bài viết dựa theo taxonomy
  relation => AND, //(string) – Mối quan hệ giữa các tham số bên trong, AND hoặc OR
  array(
  taxonomy => color, //(string) – Tên của taxonomy
  field => slug, //(string) – Loại field cần xác định term của taxonomy, sử dụng ‘id’ hoặc ‘slug’
  terms => array( red, blue ), //(int/string/array) – Slug của các terms bên trong taxonomy cần lấy bài
  include_children => true, //(bool) – Lấy category con, true hoặc false
  operator => IN //(string) – Toán tử áp dụng cho mảng tham số này. Sử dụng ‘IN’ hoặc ‘NOT IN’
  ),
  array(
  taxonomy => actor,
  field => id,
  terms => array( 103, 115, 206 ),
  include_children => false,
  operator => NOT IN
  )
  ),
   
  //////Post & Page Parameters – Lấy bài viết dựa vào tham số của Post hoặc Page
  //http://codex.wordpress.org/Class_Reference/WP_Query#Post_.26_Page_Parameters
  p => 1, //(int) – ID của post cần hiển thị
  name => hello-world, //(string) – Slug của post cần hiển thị
  page_id => 1, //(int) – ID của page cần hiển thị
  pagename => sample-page, //(string) – Slug của page cần hiển thị
  pagename => contact_us/canada, //(string) – Hiển thị page con bằng slug của page mẹ và page con, cách nhau bởi dấu gạch chéo
  post_parent => 1, //(int) – Lấy page con dựa vào ID của page mẹ
  post_parent__in => array(1,2,3) //(array) – Lấy nhiều page con dựa vào nhiều page mẹ thông qua ID
  post_parent__not_in => array(1,2,3), //(array) – Các ID của page mẹ không muốn hiển thị page con
  post__in => array(1,2,3), //(array) – Danh sách các post cần lấy, dùng ID
  post__not_in => array(1,2,3), //(array) – Danh sách các post không muốn lấy, dùng ID
  //NOTE: Bạn không thể sử dụng ‘post__in’ cùng với ‘post__not_in’ trong một query
   
  //////Password Parameters – Lấy các bài viết dựa theo thiết lập mật khẩu của post
  //http://codex.wordpress.org/Class_Reference/WP_Query#Password_Parameters
  has_password => true, //(bool) – Lấy các bài viết có đặt password
  //true bài viết có pass
  //false bài viết không có pass
  //null Mặc định nó sẽ lấy toàn bộ post có pass và không có pass
  post_password => multi-pass, //(string) – show posts with a particular password (available with Version 3.9)
   
  //////Type – Hiển thị post dựa vào loại post
  //http://codex.wordpress.org/Class_Reference/WP_Query#Type_Parameters
  post_type => array( //(string / array) – tên post type cần lấy bài viết. Mặc định là ‘post’
  post, // – post.
  page, // – page.
  revision, // – revision.
  attachment, // – tập tin đính kèm.
  my-post-type, // – Tên custom post type
  ),
  post_type => any, // – Lấy bất kỳ post type đang có trên website
   
  //////Status Parameters – Lấy các bài viết dựa theo trạng thái của nó
  //http://codex.wordpress.org/Class_Reference/WP_Query#Status_Parameters
  post_status => array( //(string / array)
  publish, // – Post hoặc Page đã được publish
  pending, // – Post đang ở trạng thái Pending Review
  draft, // – Post đang trong nháp
  auto-draft, // – Các bài viết tự động lưu nháp
  future, // – Bài viết đang được đặt thời gian đăng trong tương lai
  private, // – Bài viết đang trong trạng thái riêng tư
  inherit, // – Lấy một bản revision
  trash // – Lấy post từ thùng rác
  ),
  post_status => any, // – Sử dụng bất kỳ trạng thái nào
   
   
   
  //////Pagination Parameters
  //http://codex.wordpress.org/Class_Reference/WP_Query#Pagination_Parameters
  posts_per_page => 10, //(int) – Số lượng bài viết cần lấy ra để hiển thị trên mỗi trang. Nếu muốn hiển thị toàn bộ thì đặt giá trị là -1
  posts_per_archive_page => 10, //(int) – Số lượng bài viết cần lấy ra hiển thị trên mỗi trang. Nhưng chỉ sử dụng cho các trang lưu trữ.
  nopaging => false, //(bool) – Nếu muốn sử dụng phân trang thì đặt là true. Mặc định là false.
  paged => get_query_var(paged), //(int) – Số trang hiện tại.
  //NOTE: Sử dụng get_query_var(‘page’) nếu bạn cần sử dụng nó ở một Custom Page Template
  // http://codex.wordpress.org/Function_Reference/next_posts_link#Usage_when_querying_the_loop_with_WP_Query
  // http://codex.wordpress.org/Pagination#Troubleshooting_Broken_Pagination
  offset => 3, // (int) – Số bài viết trước đó mà bạn muốn bỏ qua.
  // Warning: Thiết lập này sẽ làm cho phần phân trang bị lỗi, xem thêm: http://codex.wordpress.org/Making_Custom_Queries_using_Offset_and_Pagination
  // Nếu tham số ‘posts_per_page’ có giá trị là -1 thì offset sẽ bị bỏ qua.
   
   
  page => get_query_var(page), // (int) – Số trang hiện tại sử dụng cho Custom Page Template.
   
  ignore_sticky_posts => false, // (boolean) – Tuỳ chọn có lấy bài viết được Sticky hay không. Nếu false thì sẽ hiển thị, true thì bỏ qua.
   
  //////Order & Orderby Parameters – Thiết lập kiểu sắp xếp các bài viết
  //http://codex.wordpress.org/Class_Reference/WP_Query#Order_.26_Orderby_Parameters
  order => DESC, //(string) – Thiết lập hiển thị tăng dần hay giảm dần.
  //Possible Values:
  //’ASC’ – Hiển thị kiểu tăng dần (1, 2, 3; a, b, c).
  //’DESC’ – Hiển thị kiểu giảm dần (3, 2, 1; c, b, a).
  orderby => date, //(string) – Thiết lập loại dữ liệu sẽ được sắp xếp dựa vào. Mặc định nó sẽ là tham số ‘date’ để dựa vào ngày đăng bài.
  //Possible Values:
  //’none’ – Không sắp xếp
  //’ID’ – Sắp xếp bởi ID bài viết
  //’author’ – Sắp xếp bởi tác giả
  //’title’ – Sắp xếp bởi tiêu đề
  //’name’ – Sắp xếp bởi slug
  //’date’ – Sắp xếp bởi ngày tháng
  //’modified’ – Sắp xếp bởi ngày cập nhật
  //’parent’ – Sắp xếp bởi ID của page mẹ
  //’rand’ – Sắp xếp ngaẫu nhiên
  //’comment_count’ – Sắp xếp bởi số lượng bình luận
  //’menu_order’ – Sắp xếp bởi thứ tự của trang
  //’meta_value’ – Sắp xếp bởi giá trị meta data
  //’meta_value_num’ – Sắp xếp bởi giá trị dạng số tự nhiên của meta data
   
  //////Date Parameters – Lấy bài viết trong khoảng thời gian cố định
  //http://codex.wordpress.org/Class_Reference/WP_Query#Date_Parameters
   
  date_query => array( //(array) – Date parameters (available with Version 3.7).
  //these are super powerful. check out the codex for more comprehensive code examples http://codex.wordpress.org/Class_Reference/WP_Query#Date_Parameters
  array(
  year => 2014, //(int) – năm cần lấy bài (e.g. 2011).
  monthnum => 4, //(int) – Tháng cần lấy bài (from 1 to 12).
  w => 25, //(int) – Số tuần trong năm cần lấy bài (từ 0 đến 53).
  day => 17, //(int) – Lấy bài dựa theo ngày trong tháng (từ 1 đến 31).
  hour => 13, //(int) – Lấy bài dựa theo giờ trong ngày (từ 0 đến 23).
  minute => 19, //(int) – Lấy bài dựa theo phút trong giờ (từ 0 đến 60).
  second => 30, //(int) – Lấy bài dựa theo giây trong phút (0 đến 60).
  m => 201404, //(int) – Tháng của năm cần lấy bài (Ví dụ: 201307).
  after => January 1st, 2013, //(string/array) – Lấy bài viết sau ngày cố định. Có thể sử dụng strtotime()-compatible string, hoặc sử dụng array gồm ‘year’, ‘month’, ‘day’
  before => array( //(string/array) – Lấy bài viết trước ngày cố định. Có thể sử dụng strtotime()-compatible string, hoặc sử dụng array gồm ‘year’, ‘month’, ‘day’
  year => 2013,
  month => 2,
  day => 28,
  ),
  inclusive => true, //(boolean) – Nếu sử dụng before và after, sử dụng ‘true’ nếu muốn bao gồm cả hai tham số.
  compare => =, //(string) – So sánh giá trị với ‘=’, ‘!=’, ‘>’, ‘>=’, ‘<‘, ‘<=’, ‘LIKE’, ‘NOT LIKE’, ‘IN’, ‘NOT IN’, ‘BETWEEN’, ‘NOT BETWEEN’, ‘EXISTS’ (only in WP >= 3.5), and ‘NOT EXISTS’ (also only in WP >= 3.5). Default value is ‘=’
  column => post_date, //(string) – Cột dữ liệu mà cần gửi query đến, mặc định là ‘post_date’
  relation => AND, //(string) – OR hoặc AND, sử dụng khi có nhiều array trong date_query để tạo mối quan hệ
  ),
  ),
   
  //////Custom Field Parameters – Lấy bài viết dựa theo custom field
  //http://codex.wordpress.org/Class_Reference/WP_Query#Custom_Field_Parameters
  meta_key => key, //(string) – Lấy bài dựa theo meta key của custom field
  meta_value => value, //(string) – Lấy bài dựa theo giá trị của custom field
  meta_value_num => 10, //(number) – Giá trị của custom field dạng số tự nhiên
  meta_compare => =, //(string) – Toán tử để so sánh với ‘meta_value’. Có thể sử dụng ‘!=’, ‘>’, ‘>=’, ‘<‘, or =’. Mặc định là ‘=’.
  meta_query => array( //(array) – Sử dụng nhiều điều kiện lấy bài viết theo custom field
  relation => AND, //(string) – Mối quan hệ của các array query bên trong, sử dụng ‘OR’ hoặc ‘AND’
  array(
  key => color, //(string) – Tên meta key
  value => blue //(string/array) – Giá trị meta value
  type => CHAR, //(string) – Loại giá trị. Có thể sử dụng ‘NUMERIC’, ‘BINARY’, ‘CHAR’, ‘DATE’, ‘DATETIME’, ‘DECIMAL’, ‘SIGNED’, ‘TIME’, ‘UNSIGNED’. Mặc định là ‘CHAR’. Tham số ‘type’ DATE chỉ có thể hoạt động với tham số ‘compare’ nếu định dạng ngày tháng được sử dụng là YYYYMMDD.
   
  compare => = //(string) – Toán tử so sánh với giá trị value trong mảng này. Có thể sử dụng ‘=’, ‘!=’, ‘>’, ‘>=’, ‘<‘, ‘<=’, ‘LIKE’, ‘NOT LIKE’, ‘IN’, ‘NOT IN’, ‘BETWEEN’, ‘NOT BETWEEN’, ‘EXISTS’ (only in WP >= 3.5), and ‘NOT EXISTS’ (also only in WP >= 3.5). Default value is ‘=’.
  ),
  array(
  key => price,
  value => array( 1,200 ),
  compare => NOT LIKE
  )
  ),
   
  //////Caching Parameters
  //http://codex.wordpress.org/Class_Reference/WP_Query#Caching_Parameters
  //NOTE Caching is a good thing. Setting these to false is generally not advised.
  cache_results => true, //(bool) Mặc định là true – Lưu cache của thông tin kết quả query
  update_post_term_cache => true, //(bool) Default is true – Post meta information cache.
  update_post_meta_cache => true, //(bool) Default is true – Post term information cache.
   
  no_found_rows => false, //(bool) Xem thêm: http://flavio.tordini.org/speed-up-wordpress-get_posts-and-query_posts-functions
   
   
  //////Search Parameter – Lấy bài viết dựa theo truy vấn tìm kiếm
  //http://codex.wordpress.org/Class_Reference/WP_Query#Search_Parameter
  s => $s, //(string) – Từ khoá tìm kiếm bài viết. $s chính là biến lưu từ khoá truy vấn tìm kiếm khi tìm thông qua form tìm kiếm.
  exact => true, //(bool) – Tìm nội dung khớp chính xác với từ khoá tìm kiếm
  sentence => true, //(bool) – Sử dụng tìm kiếm trong cụm từ
   
   
   
  );
   
  $the_query = new WP_Query( $args );
   
  // The Loop
  if ( $the_query->have_posts() ) :
  while ( $the_query->have_posts() ) : $the_query->the_post();
  // Do Stuff
  endwhile;
  endif;
   
  // Reset Post Data
  wp_reset_postdata();
   
  ?>

ĐỂ LẠI PHẢN HỒI CỦA BẠN TẠI ĐÂY

Phản hồi về bài viết này

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY


*