Để đọc một ký tự văn bản từ của sổ console, Chúng ta dùng phương thức Console.Read(), giá trị trả về sẽ là kiểu int hoặc kiểu string tuỳ ý . Và chúng ta cũng có hai phương thức dùng để viết ra chuổi ký tự như sau

  • Console.Write() – Viết một giá trị ra của sổ window

  • Console.WriteLine() – tương tự trên nhưng sẽ tự động xuống hàng khi kết thúc lệnh

Thí dụ sau sẽ cho giá trị nhập kiểu int và giá trị in ra kiểu chuổi

int x = Console.Read();
Console.WriteLine((char)x);

Giá trị trả về kiểu string:

string s = Console.ReadLine();
Console.WriteLine(s);

Giả sử có đoạn mã như sau:

int i = 10;
int j = 20;
Console.WriteLine("{0} plus {1} equals {2}", i, j, i + j);

Kết quả hiển thị như sau:

10 plus 20 equals 30
int i = 940;
int j = 73;
Console.WriteLine(" {0,4}\n+{1,4}\n ----\n {2,4}", i, j, i + j);

Kết quả:

  940
+  73
 ----
 1013

ĐỂ LẠI PHẢN HỒI CỦA BẠN TẠI ĐÂY

Phản hồi về bài viết này

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY


*