Từ định danh và từ khoá trong lập trình C#

Từ định danh là tên chúng ta đặt cho biến, để định nghĩa kiểu sử dụng như các lớp , cấu trúc, và các thành phần của kiểu này. C# có một số quy tắc để định rõ các từ định danh như sau:

  • Chúng phải  bắt đầu bằng ký tự không bị gạch dưới

  • Chúng ta không được sử dụng từ khoá làm từ định danh

Trong C# có sẵn một số từ khoá (keyword).

abstract

do

implicit

params

switch

as

double

in

private

this

base

else

int

protected

throw

bool

enum

interface

public

true

break

event

internal

readonly

try

byte

explicit

is

ref

typeof

case

extern

lock

return

uint

catch

false

long

sbyte

ulong

char

finally

namespace

sealed

unchecked

checked

fixed

new

short

unsafe

class

float

null

sizeof

ushort

const

for

object

stackalloc

using

continue

foreach

operator

static

virtual

decimal

goto

out

string

volatile

default

if

override

struct

void

delegate

     

while

 

ĐỂ LẠI PHẢN HỒI CỦA BẠN TẠI ĐÂY

Phản hồi về bài viết này

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY


*