Vòng lặp là 1 cấu trúc chương trình cho phép 1 câu lệnh hoặc 1 nhóm câu lệnh thực hiện 1 số lần có giới hạn. Giới hạn này có thể biết trước và có thể không, nhưng phải có để máy tính ngừng lại khi đủ số lần lặp ấn định trước. Giới hạn này có thể xác định bằng 1 con số cụ thể, 1 con số là kết quả của 1 phép tính, và cũng có thể là 1 điều kiện thoát ra khỏi vòng lặp.

 

Vòng lặp for được dùng để thực thi lặp đi lặp lại một lệnh hay một khối lệnh cho đến khi một biểu thức điều kiện được ước lượng thành sai ( trả về giá trị (false)

 

Cú pháp vòng lặp for

 

    for ([khởi tạo gí trị ban đầu] ; [biểu thức điều kiện]; [bước lặp])
    {
        //Khối lệnh thực thi
    }

 

Khi nào vòng lặp for này sẽ dừng lại : Thì nó phụ thuộc vào 3 yếu tố  [khởi tạo giá trị ban đầu] ; [biểu thức điều kiện]; [bước lặp]

     [khởi tạo giá trị ban đầu] :  Phần dặt cơ sở để xét đến khi nào dừng 

     [biểu thức điều kiện] :  Khối lệnh này sẽ dừng lặp khi điều kiện này thành ra là sai (trả vè giá trị false)

     [bước lặp] :  Nó sẽ lặp đi lặp lại đến một lúc nào đó điều kiện đưa ra là sai 

 

Phương thức chạy của vòng lặp for như sau :

Đầu tiên nó sẽ [khởi tạo giá trị ban đầu]  xong sau đó nó xét qua [biểu thức điều kiện] nếu điều kiện đưa ra là đúng thì nó sẽ thực thi khối lệnh sau đó nó quay trở lại phần [bước lặp] và lại tiếp tục so sánh với [biểu thức điều kiện] nếu [biểu thức điều kiện] vẫn đúng thì nó vẫn tiếp tục thực thi khối lệnh cho đến khi [biểu thức điều kiện] là sai nó sẽ dừng lại và thoát khỏi vòng lặp for

 

Ta xét ví dụ sau 

namespace itshare24hTest{
    public partial class Form1 Form
    {
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void button1_Click(object senderEventArgs e)
        {
            int dem = 10;
                for (int i 1<= demi++)
                 {
                      MessageBox.Show("Giá trị hiện tại là " i);
                 }
        }
    }
}

 

Ở đây, câu lênh trong vòng lặp for sẽ chạy từ 1 tới 10 , sau mỗi lần chạy sẽ xuất ra giá trị và lại tiếp tục như vậy cho đến khi kết thúc, nói chung là sẽ lặp 10 lần ,

Chú ý :  i ++ có nghĩa là i = i + 1  có nghĩa là sau mỗi một vòng lặp giá trị của i sẽ được tăng lên 1dến khi nào giá trị của i > dem thì sẽ dừng lại và thoát khỏi vòng lặp

 

ĐỂ LẠI PHẢN HỒI CỦA BẠN TẠI ĐÂY

Phản hồi về bài viết này

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY


*