Chào các bạn như các bạn đã biết thông thường khi bạn viết mã, bạn viết một khối mã để chạy lại khối mã đó. Thay vì việc thêm một vài dòng trong một tập lệnh mà chúng ta có thể sử dụng vòng lặp để thực hiện một công việc như thế này.

Vòng lặp được sử dụng để thực thi một khối lệnh lặp lại một số lần nhất định hoặc lặp lại cho tới khi điều kiện đặt ra vẫn còn đúng.

 

Trong PHP, chúng ta có những vòng lặp sau đây:

 • while – vòng lặp thông qua một khối mã, trong khi chỉ định một điều kiện là đúng
 • do…while – vòng lặp thông qua một khối mã một lần, và sau đó lặp trong vòng lặp như lâu dài như là một điều kiện là đúng quy định
 • for – Vòng lặp thông qua một khối mã xác định một số lần
 • foreach – Vòng lặp thông qua một khối mã cho mỗi yếu tố trong một mảng

Trong bài này mình sẽ giới thiệu cho các bạn hai vòng lặp là whiledo…while 

 

Vòng lặp while 

Vòng lặp while được sử dụng để thực thi một khối lệnh trong khi điều kiện được kiểm tra là đúng

Cú pháp:

<?php
     while (điều kiện)
    {
           //Khối lệnh được thực thi
     }
?>

 

Ví dụ: Hãy in ra các số  tự nhiên từ 1 đến 20.

Định nghĩa là một vòng lặp bắt đầu với i = 1. Các vòng lặp sẽ tiếp tục chạy khi nó ít hơn, hoặc bằng 10. i sẽ tăng 1 mỗi lần chạy vòng lặp:

 

<html >
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/h tml; charset=utf-8" />
<title>itshare24h.com - chia sẻ kiến thức lập trình </title>
</head>
<body>
  <?php
     $i=1; //khai báo 1 biến đếm $i và gán giá trị  khởi tạo là 1
     while($i<=10){  //thực hiện một vòng lặp while và trong đó kiểm tra xem biến đếm $i <=10 hay không. Nếu $i vẫn còn nhỏ hơn thì thực hiện các lệnh sau
       echo "Đây là số ;".$i."<br>";    //in ra màn hình giá trị của i lần lượt từ 1=>10
     $i++; // tăng biến $i lên 1 sau mỗi lần lặp lại
     }
  ?>
</body>
</html>

 

Và  ta được kết quả của đoạn mã trên là 

1

 

Vòng lặp do…while

Vòng lặp do…while sẽ luôn luôn thực hiện khối mã lệnh sau đó kiểm tra điều kiện và lặp lại vòng lặp khi điều kiện vẫn đúng đến khi nào điều kiện đưa ra là sai nó sẽ dừng lại.

 

Cú pháp :

<?php

    do{

          //Khối lệnh được thực thi

     }
     while (điều kiện)
?>

 

Ví dụ:

định nghĩa một vòng lặ bắt đầu với i =1, sau đó tăng i thêm 1 và đưa ra. Sau đó kiểm tra điều kiện và tiếp tục vòng làm  khi nhỏ hơn hoặc  = 10

 

<html >
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/h tml; charset=utf-8" />
<title>itshare24h.com - chia sẻ kiến thức lập trình </title>
</head>
<body>
  <?php
    $i=1;
     do
      {
       $i++;
        echo “Đây là số ; ” . $i . “<br />”;
      }
      while ($i<=10);
  ?>
</body>
</html>

 

Và  ta được kết quả của đoạn mã trên là 

3

ĐỂ LẠI PHẢN HỒI CỦA BẠN TẠI ĐÂY

Phản hồi về bài viết này

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY


*